'house'
LSJ oikion [noun] (30)
LSJ melathron [noun] (10)
LSJ dôma [noun] (321)
LSJ megaron [noun] (318)
LSJ domos [noun] (184)
LSJ oikos [noun] (301)
LSJ stathmos [noun] (50)